Privacyverklaring

  • A3 Pijnenborg
  • Holleneind 12
  • 5076 NH Haaren
  • T: +31 (0)411211196 of +31 (0)622449735
  • E: info@a3p.nu

 

Algemeen

De vennootschap onder firma A. en C. Pijnenborg V.O.F. handelend onder de naam A3 Pijnenborg (hierna: A3 Pijnenborg) hecht veel belang aan het waarborgen van uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens. Bij de verwerkingen van persoonsgegevens door A3 Pijnenborg wordt rekening gehouden met de geldende privacywetgeving.

 

Beveiligingsmaatregelen

A3 Pijnenborg neemt de bescherming van uw (persoons)gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw (persoons)gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

 

Verwerking van persoonsgegevens

Door gebruik te maken van de diensten van A3 Pijnenborg laat u uw (persoons)gegevens bij A3 Pijnenborg achter. Via de homepage en de contactpagina op www.a3p.nu/contact kunt u uw naam, telefoonnummer en e-mailadres (alsook eventuele aanvullende persoonsgegevens in het open veld) invullen. Voornoemde gegevens worden gevraagd met het doel om contact met u te kunnen opnemen. A3 Pijnenborg heeft hiervoor een gerechtvaardigd belang.

 

Doeleinden verwerking

A3 Pijnenborg verwerkt slechts persoonsgegevens wanneer hiervoor een wettelijke grondslag bestaat. Bij A3 Pijnenborg zijn in elk geval de volgende wettelijke grondslagen aanwezig:

  • Noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst. In het kader van de overeenkomst die wij met klanten sluiten, verwerken wij persoonsgegevens.
  • Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke plicht. Hierbij kan gedacht worden aan fiscale bewaartermijnen voor bepaalde gegevens ten behoeve van de Belastingdienst, zoals facturen.

 

Bewaartermijn

A3 Pijnenborg bewaart uw (persoons)gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor deze verwerkt worden, tenzij dit nodig is om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Voor de meeste administratieve (persoons)gegevens en documenten geldt bijvoorbeeld op basis van fiscale wetgeving een bewaartermijn van ten minste 7 jaar. Persoonsgegevens die wij verwerken op basis van de overeenkomst die wij sluiten met klanten bewaren we gedurende 5 jaar na afloop van de overeenkomst.

 

Derden

A3 Pijnenborg zal zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan en verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij A3 Pijnenborg daartoe op grond van de wet is verplicht of als de verstrekking noodzakelijk is voor het verlenen van de door u verzochte dienst of om u te informeren. A3 Pijnenborg maakt in het kader van de dienstverlening gebruik van meerdere digitale systemen waarin persoonsgegevens van betrokkenen worden verwerkt, zoals een systeem voor e-mailverkeer, facturatie en urenregistratie. Met organisaties die voornoemde systemen aanbieden zijn afspraken gemaakt ter waarborging van uw persoonsgegevens. A3 Pijnenborg is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de wijze waarop derden omgaan met uw (persoons)gegevens.

 

Doorgiften

Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld met partijen gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Wanneer persoonsgegevens wel gedeeld worden met partijen buiten de EER, dan wordt u hierover nader geïnformeerd.

 

Hyperlinks

Wij wijzen u erop dat onze website links kan bevatten naar andere websites (hyperlinks). Deze privacy statement is niet van toepassing op de gelinkte websites. A3 Pijnenborg is niet aansprakelijk voor eventuele veiligheidsincidenten voortkomende uit gebruik van de hyperlinks.

 

Vragen en rechten

Wilt u inzage hebben in de persoonsgegevens die wij van u verwerken of wilt u uw (persoons)gegevens ontvangen (in het kader van dataportabiliteit) of laten corrigeren, wijzigen, aanvullen of verwijderen? Ook heeft u in bepaalde gevallen het recht bezwaar te maken tegen een verwerking of om een verwerking te beperken. Dien uw verzoek in via onderstaande contactgegevens. Wij kunnen u wel vragen om uzelf adequaat te identificeren door middel van een legitimatiebewijs. Hiervoor verzoeken we u om uw foto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het legitimatiebewijs), document- of paspoortnummer en BSN onherkenbaar te maken. Ook kunnen wij vragen om nadere informatie om inwilliging van uw verzoek mogelijk te maken, zoals het toezenden van documentatie.

 

Wij beantwoorden uw verzoek tot inzage, ontvangst, correctie, wijzing, aanvulling, verwijdering, bezwaar en beperking binnen een redelijke termijn. Deze redelijke termijn is uiterlijk vier weken na uw verzoek, identificatie en eventueel aanvullende documentatie. Onder bepaalde omstandigheden zijn wij gerechtigd de termijn te verlengen met maximaal twee maanden. Ons antwoord kan een bevestiging zijn dat uw verzoek wordt nageleefd of een weigering die met redenen is omkleed.

 

Bovenstaande verzoeken kunt u richten aan info@a3p.nu of aan het adres Holleneind 12, 5076 NH Haaren ter attentie van Adrie Pijnenborg.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Bij A3 Pijnenborg wordt u niet onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming.

 

Klacht indienen

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u het vermoeden heeft dat uw persoonsgegevens niet conform de geldende privacywetgeving verwerkt worden.

 

Wijzigingen

A3 Pijnenborg behoudt het recht voor deze privacy statement op ieder gewenst moment te wijzigen. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt via de website van A3 Pijnenborg. De meest actuele versie kunt u vinden op onze website. We adviseren u regelmatig op deze webpagina te kijken of veranderingen zijn doorgevoerd. A3 Pijnenborg kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet vermeld staan in deze verklaring, zolang deze doelen aansluiten bij het doel waarvoor de gegevens verzameld zijn. In dat geval zullen wij u op de hoogte te stellen van de wijzigingen en u in de gelegenheid te stellen het gebruik van uw gegevens voor die doeleinden te weigeren.

 

Vragen

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen via info@a3p.nu.

Cookie statement