Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN A3 Pijnenborg
Holleneind 12, 5076 NH Haaren

 

Artikel 1   Wettelijke regelingen

Op alle onderhandelingen, aanbiedingen, offertes, Overeenkomsten en andere (rechts)handelingen tussen A3 Pijnenborg en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ongeacht de plaats waar de Overeenkomst wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens Koopverdrag) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 2   Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

 • AV: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt (bijvoorbeeld via de internetsite van A3 Pijnenborg).
 • Annulering: de schriftelijke mededeling dat van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal worden gemaakt, dan wel geheel of gedeeltelijk niet uitgevoerd zal worden.
 • Diensten: alle werkzaamheden en andere activiteiten die voorwerp zijn van enige onderhandeling, aanbieding, offerte, Overeenkomst of andere (rechts)handeling in de relatie tussen A3 Pijnenborg en Opdrachtgever.
 • A3 Pijnenborg: de vennootschap onder firma A. en C. Pijnenborg V.O.F. h.o.d.n. A3 Pijnenborg, in het Handelsregister onder nummer 17276907 ingeschreven.
 • Opdrachtgever: de (rechts)persoon aan wie het aanbod van A3 Pijnenborg is gericht, met wie A3 Pijnenborg een Overeenkomst heeft gesloten of ten behoeve van wie de (rechts)handeling is/wordt verricht.
 • (Af)Levering: het in de feitelijke beschikkingsmacht van Opdrachtgever, van een door Opdrachtgever gebruikte hulppersoon en/of van een door Opdrachtgever ingeschakelde derde brengen van de Zaak of het verrichten van de overeengekomen Dienst, welke voorwerp is van enige Overeenkomst of andere (rechts)handeling in de relatie tussen A3 Pijnenborg en Opdrachtgever.
 • Overeenkomst: iedere verbintenis tussen A3 Pijnenborg en Opdrachtgever op grond waarvan A3 Pijnenborg Zaken en/of Diensten aan Opdrachtgever levert.
 • Overmacht (niet toerekenbare tekortkoming): alle feiten en omstandigheden die buiten de invloedssfeer van A3 Pijnenborg liggen.
 • Partijen: A3 Pijnenborg en Opdrachtgever.
 • Zaken: alle objecten die voorwerp zijn van enige onderhandeling, aanbieding, offerte, Overeenkomst of andere (rechts)handeling in de relatie tussen A3 Pijnenborg en Opdrachtgever.

 

Artikel 3   Toepasselijkheid

 • De AV zijn van toepassing op en maken deel uit van alle onderhandelingen, aanbiedingen, offertes, Overeenkomsten en andere (rechts)handelingen, betreffende Levering door A3 Pijnenborg van Zaken en/of Diensten ten behoeve van Opdrachtgever.
 • De AV zijn eveneens van toepassing op Zaken en/of Diensten die A3 Pijnenborg geheel of ten dele van derden heeft betrokken en, al dan niet bewerkt, aan Opdrachtgever levert, alsmede op Zaken die ter uitvoering van de aanbieding, offerte, Overeenkomst of andere (rechts)handeling in opdracht van A3 Pijnenborg door derden aan Opdrachtgever worden geleverd.
 • Zijn de AV eenmaal van toepassing verklaard op een Overeenkomst, dan wordt de laatst geldende versie van de AV toepasselijk geacht op alle volgende Overeenkomsten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 • Afwijkingen van de AV alsmede van de Overeenkomst zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk door A3 Pijnenborg zijn bevestigd. Indien op één of meer punten van de AV wordt afgeweken en/of door A3 Pijnenborg uitvoering wordt gegeven aan afwijkingen van de AV en/of Overeenkomst, blijven de overige voorwaarden onverkort van kracht.
 • A3 Pijnenborg wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever van de hand. Indien door Opdrachtgever algemene voorwaarden worden gehanteerd die op de Overeenkomst van toepassing zouden (kunnen) zijn, dan prevaleren de AV, ook indien de voorwaarden van Opdrachtgever een soortgelijke bepaling bevatten. Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de voorwaarde dat A3 Pijnenborg gerechtigd is tot opschorting en/of ontbinding indien de AV niet van toepassing zijn.
 • De eventuele (ver)nietig(baar)heid van een deel van de Overeenkomst en/of de AV, laat de geldigheid van het overige deel van de Overeenkomst en/of de AV onverlet. A3 Pijnenborg en Opdrachtgever treden met elkaar in overleg over een nieuwe bepaling ter vervanging van de (ver)nietig(d)e bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de (ver)nietig(d)e bepaling in acht wordt genomen.
 • Indien bepalingen uit de Overeenkomst en de AV elkaar overlappen, prevaleren de bepalingen van de Overeenkomst.

 

Artikel 4   Aanbiedingen, offertes en Overeenkomst

 • Alle aanbiedingen van A3 Pijnenborg zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is vermeld. A3 Pijnenborg kan haar aanbod ook na aanvaarding daarvan door Opdrachtgever herroepen.
 • Offertes van A3 Pijnenborg zijn geldig gedurende de in de offerte aangegeven termijn. Indien geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot twee maanden na de datum waarop deze is uitgebracht.
 • Een Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door A3 Pijnenborg, dan wel door uitvoering van de opdracht door A3 Pijnenborg. Indien Opdrachtgever de door A3 Pijnenborg bevestigde opdracht niet binnen twee werkdagen na dagtekening van de opdrachtbevestiging schriftelijk aan A3 Pijnenborg tegenspreekt, staat deze onherroepelijk vast.
 • Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door medewerkers van A3 Pijnenborg, of namens A3 Pijnenborg gemaakt en/of gedaan door andere personen die als vertegenwoordiger optreden, binden A3 Pijnenborg alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door tot vertegenwoordiging bevoegde personen binnen A3 Pijnenborg schriftelijk zijn bevestigd.

 

Artikel 5   Prijzen, tarieven en betaling

 • Alle vermelde prijzen en tarieven gelden in Euro’s, tenzij schriftelijk anders is vermeld.

Alle vermelde prijzen en tarieven worden exclusief en inclusief omzetbelasting (BTW) weergegeven. Prijzen en tarieven zijn exclusief enige andere van overheidswege opgelegde heffingen, alsmede exclusief bezorg-, reis- en verblijfskosten, kosten van derden en meerwerk, tenzij schriftelijk anders is vermeld.          

 • A3 Pijnenborg is na overleg met Opdrachtgever gerechtigd tot verhoging van de overeengekomen prijzen en tarieven, indien zij kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en Levering prijswijzigingen hebben voltrokken, ongeacht of deze voorzienbaar waren ten tijde van het opstellen van de offerte c.q. de vaststelling van de prijzen en tarieven.
 • Betaling door Opdrachtgever dient vóór Levering te geschieden, tenzij tussen Partijen anders is overeengekomen.
 • A3 Pijnenborg is gerechtigd, alvorens de Overeenkomst uit te voeren of voort te zetten, betaling vooraf of voldoende zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichting van Opdrachtgever te bedingen. De weigering door Opdrachtgever hiervan, geeft A3 Pijnenborg het recht de Overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd haar recht op schadevergoeding.
 • Indien Opdrachtgever een rechtspersoon of natuurlijk persoon is die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, wordt – indien sprake is van niet tijdige betaling – voor de niet tijdige betaling en/of de werkzaamheden ter buitengerechtelijke incasso van de factuur, 10% van het factuurbedrag, met een minimum van € 150,00 (zegge honderdvijftig Euro) in rekening gebracht. Indien Opdrachtgever consument in de zin van de wet is, worden de buitengerechtelijke incassokosten in rekening gebracht conform artikel 6:96 lid 4 BW.
 • Indien Opdrachtgever aan A3 Pijnenborg mededeelt de Overeenkomst niet na te komen, is deze een vergoeding verschuldigd. De vergoeding is gebaseerd op een percentage van de som van de Overeenkomst en de hoogte daarvan is afhankelijk van het tijdbestek tussen de mededeling en de (geplande) uitvoering: tot drie maanden voor de uitvoeringsdatum van de overeenkomst: geen vergoeding, 20% van de som van de Overeenkomst tot twee maanden voorafgaand, 30% van de som van de Overeenkomst tot een maand voorafgaand, 40% van de som van de Overeenkomst tot veertien dagen voorafgaand, 60% van de som van de Overeenkomst tot drie dagen voorafgaand en de volledige som van de Overeenkomst indien de mededeling minder dan drie dagen voorafgaand aan de (geplande) uitvoering geschiedt.

 

Artikel 6    Uitvoering der werkzaamheden

 • De werkzaamheden die A3 Pijnenborg op basis van de overeenkomst uitvoert of gaat uitvoeren, waaronder onder meer doch niet uitsluitend, ongediertebestrijding, gassing, verslag- en vastlegging van de werkzaamheden en advisering (hierna gezamenlijk: de werkzaamheden) geschieden door of onder toezicht van deskundige personen. A3 Pijnenborg is gerechtigd de werkzaamheden onder haar verantwoordelijkheid door derden te laten uitvoeren. 

 • De Opdrachtgever dient A3 Pijnenborg eventueel vooraf schriftelijk te voorzien van instructies ten aanzien van de wijze waarop A3 Pijnenborg de werkzaamheden dient uit te voeren. A3 Pijnenborg is niet aan deze instructies gebonden, tenzij zij de uitvoering van de instructies schriftelijk aan de Opdrachtgever heeft bevestigd. 

 • De Opdrachtgever dient A3 Pijnenborg vooraf, met inachtneming van een zo ruim mogelijke termijn, schriftelijk te informeren indien de Opdrachtgever wenst dat de wijze waarop de werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd wordt aangepast. A3 Pijnenborg is gerechtigd om bij een dergelijke wijziging van de wijze van uitvoering van de werkzaamheden de prijzen voor haar Diensten aan te passen vanaf het moment dat de wijziging moet ingaan.
 • Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, gelden tijdstippen van uitvoering van de werkzaamheden als bij benadering overeengekomen. 

 • De Opdrachtgever verplicht zich om alle aanwijzingen van of namens A3 Pijnenborg, die verband houden met het zo goed en efficiënt mogelijk uitvoeren van de werkzaamheden, waaronder doch niet uitsluitend het schoonhouden van de ruimtes waar de werkzaamheden worden uitgevoerd, stipt op te volgen. Indien de Opdrachtgever nalatig is de aanwijzingen op te volgen, is A3 Pijnenborg gerechtigd de extra werkzaamheden die hierdoor noodzakelijk zijn en daadwerkelijk door A3 Pijnenborg worden uitgevoerd bij de Opdrachtgever in rekening te brengen. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen is A3 Pijnenborg niet verplicht deze extra werkzaamheden te verrichten. 

 • De Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat A3 Pijnenborg direct na aankomst met de werkzaamheden kan aanvangen. Daartoe dient vrije toegang verleend te worden tot alle te behandelen ruimtes, lokalen, terreinen en dergelijke. Een eventuele weigering of een beletsel om toegang te verlenen ontheft de Opdrachtgever niet van zijn verplichting de overeengekomen prijs te voldoen. Indien de werkzaamheden niet of niet tijdig kunnen plaatsvinden door omstandigheden die binnen de risicosfeer van de Opdrachtgever liggen, is de Opdrachtgever steeds verplicht de overeengekomen prijs aan A3 Pijnenborg te voldoen en A3 Pijnenborg in de gelegenheid te stellen om de werkzaamheden op een nader overeen te komen tijdstip uit te voeren. A3 Pijnenborg is gerechtigd de aanvullende kosten die in een dergelijk geval ontstaan naast de overeengekomen prijs aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. 


 

Artikel 7    Meer- / minderwerk

 • Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden en/of te wijzigen. 

 • Indien in overleg met Opdrachtgever wordt afgeweken van de oorspronkelijke overeenkomst tussen A3 Pijnenborg en Opdrachtgever, zullen de daaruit voortvloeiende kosten voor meerwerk tegen de prijzen en/of tarieven die gelden op het moment van uitvoering aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 • Betaling van meerwerk geschiedt, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, binnen 14 dagen nadat dit aan Opdrachtgever in rekening is gebracht.
 • De levertijd wordt verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van A3 Pijnenborg ontstaat ten gevolge van het niet voldoen door Opdrachtgever aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting.
 • Behoudens grove schuld of opzet aan de zijde van A3 Pijnenborg geeft overschrijding van de levertijd de Opdrachtgever geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.
 • Het is A3 Pijnenborg toegestaan Diensten en/of Zaken in gedeelten te leveren. Indien Diensten en/of Zaken in gedeelten geleverd worden, is A3 Pijnenborg gerechtigd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

 

Artikel 8 Reclames

 • Reclames omtrent de uitvoering of de kwaliteit van de overeengekomen ongediertebestrijdingswerkzaamheden of andere Diensten dienen binnen 8 dagen na die uitvoering schriftelijk te geschieden, bij gebreke waarvan ieder recht van de Opdrachtgever ter zake zal zijn vervallen, tenzij schriftelijk anders is overeen gekomen.
 • Zolang op een reclamering door A3 Pijnenborg nog niet is beslist, is de Opdrachtgever gehouden aan zijn verplichtingen te voldoen. 


Artikel 9    Overmacht

 • Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst die niet aan A3 Pijnenborg kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan de schuld van A3 Pijnenborg, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van A3 Pijnenborg komt. 

 • Onder overmacht wordt mede (doch niet uitsluitend) verstaan:
 1. Oorlog/revolutie/brand/bedrijfsbezetting. 

 2. Storingen in de geregelde aanvoer van grond- en hulpstoffen/water/elektriciteit, ofwel in het algemeen ofwel specifiek ten aanzien van toeleveranciers van A3 Pijnenborg. 

 3. Een gebrek aan personeel van de zijde van A3 Pijnenborg, onder andere door ziekte en/of stakingen. 

 4. Storingen in de telecommunicatie-infrastructuur en/of computerstoringen.
 5. Weers- of verkeersomstandigheden die een verantwoorde uitvoering van de werkzaamheden beletten. 

 • In geval van overmacht wordt de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen voor A3 Pijnenborg geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van de overmacht, zonder dat A3 Pijnenborg tot enige schadevergoeding gehouden is. 


Artikel 10 Garanties / aansprakelijkheid

 • Mededelingen door of namens A3 Pijnenborg aangaande de kwaliteit van de te verrichten werkzaamheden, de gebruikte middelen en / of de te leveren goederen gelden uitsluitend als garantie indien zij schriftelijk en uitdrukkelijk in de vorm van een garantie zijn gedaan. 


A3 Pijnenborg verplicht zich ertoe de werkzaamheden naar beste vermogen te doen in het licht van het beoogde resultaat. De aard van (ongedierte)bestrijding maakt dat A3 Pijnenborg echter géén garantie afgeeft ten aanzien van het beoogde resultaat. 


 • A3 Pijnenborg is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de Opdrachtgever lijdt die het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van A3 Pijnenborg, waarbij tevens geldt dat enig recht op schadevergoeding of compensatie (hoe genaamd ook) van de Opdrachtgever en/of derden is beperkt tot het bedrag wat A3 Pijnenborg voor die Zaken en/of Diensten aan de Opdrachtgever in rekening heeft gebracht of voor de uitgevoerde werkzaamheden nog in rekening mag brengen. Indien zich meerdere schadeveroorzakende gebeurtenissen voordoen blijft de totale schadevergoeding met betrekking tot alle gebeurtenissen gezamenlijk beperkt tot het bedrag als beschreven in voorgaande volzin. 

 • A3 Pijnenborg is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Opdrachtgever of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade of bedrijfsschade. A3 Pijnenborg is evenmin aansprakelijk voor schade die verband houdt met door Opdrachtgever voorgeschreven constructies of materialen of door Opdrachtgever of in zijn opdracht door derden geleverd materieel of aandeel in de Diensten en/of Zaken.
  • De aansprakelijkheid van A3 Pijnenborg jegens Opdrachtgever uit welke hoofde dan ook is beperkt tot de contractsom exclusief BTW die A3 Pijnenborg in verband met de Diensten en/of Zaken die de schade hebben toegebracht van Opdrachtgever heeft ontvangen. In alle gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van A3 Pijnenborg in voorkomend geval uitkeert, vermeerderd met het ter zake geldende eigen risico, indien en voor zover voornoemde beperking tot de contractsom niet aan de orde is.
  • Indien de gevolgen van enige schade, uit hoofde van de overeenkomst ontstaan, door Opdrachtgever redelijkerwijs te verzekeren was, of normaliter door de contractant in dezelfde positie als Opdrachtgever in die branche verzekerd wordt, is aansprakelijkheid van A3 Pijnenborg uitgesloten.
  • Indien A3 Pijnenborg bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt van derden, is de aansprakelijkheid van A3 Pijnenborg, naast het overige wat hierover in deze AV wordt bepaald, beperkt tot de aan­sprakelijkheid voor het eigen handelen en/of nalaten van A3 Pijnenborg en haar ondergeschikten. A3 Pijnenborg is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van handelen en/of nalaten van haar ondergeschikten, welk handelen en/of nalaten heeft te gelden als opzet of bewuste roekeloosheid.
  • Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van A3 Pijnenborg, zal Opdrachtgever A3 Pijnenborg vrijwaren voor alle aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met het gebruik van de geleverde Diensten en/of Zaken. 


 

Artikel 11  Opzegging / beëindiging / ontbinding

 • A3 Pijnenborg is gerechtigd alle overeenkomsten, met een bepaalde of onbepaalde looptijd, op te zeggen met inachtneming van een termijn van één maand. 


   

  • Overeenkomsten met een onbepaalde looptijd kunnen door Opdrachtgever, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, opgezegd worden met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. Overeenkomsten met een bepaalde looptijd met een Opdrachtgever, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf worden, behoudens opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden, vanaf de einddatum van rechtswege verlengd met een zelfde termijn als de bepaalde looptijd. De regeling ten aanzien van prijswijzigingen blijft bij verlenging gelden. 

  • Overeenkomsten met een onbepaalde looptijd of een looptijd van meer dan 12 maanden kunnen door Opdrachtgever, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, opgezegd worden met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Overeenkomsten met een bepaalde looptijd van 12 maanden of minder met een Opdrachtgever, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, worden na ommekomst van de bepaalde looptijd omgezet in overeenkomsten met een onbepaalde looptijd en een opzegtermijn van één maand. De regeling ten aanzien van prijswijzigingen blijft bij verlenging gelden.
  • A3 Pijnenborg is gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder enige aanmaning of ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:
 1. Door Opdrachtgever surseance van betaling is aangevraagd of deze wordt verleend. 

 2. Door Opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd of Opdrachtgever failliet is verklaard. 

 3. De onderneming van Opdrachtgever is of wordt geliquideerd of Opdrachtgever de onderneming staakt. 

 4. Op een aanmerkelijk deel van het vermogen van Opdrachtgever beslag wordt gelegd, dan wel indien Opdrachtgever anderszins niet langer in staat moet worden geacht de
verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst te kunnen nakomen. 

 5. Indien voortzetting van de relatie met Opdrachtgever voor A3 Pijnenborg reputatie- en/of imagoschade tot gevolg heeft of indien dit redelijkerwijs te verwachten valt.

Artikel 12 Geschillen

 • Alle geschillen die tussen A3 Pijenborg en de Opdrachtgever mochten ontstaan, zullen, voor zover zij niet in der minne geschikt kunnen worden, uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Oost-Brabant, locatie ’s-Hertogenbosch.
 • In het geval A3 Pijnenborg in rechte wordt betrokken als gedaagde partij door Opdrachtgever en Opdrachtgever wordt in het ongelijk gesteld en/of de vordering van de Opdrachtgever wordt afgewezen of slechts ten dele toegewezen, komen alle kosten van (rechts)bijstand, zowel in als buiten rechte (door wie ook verleend), geheel voor rekening van Opdrachtgever, behoudens het geval dat door de rechter anders bepaald wordt.

 

Artikel 13 Hoofdelijkheid

Wanneer de overeenkomst(en) door A3 Pijnenborg is/zijn gesloten met meer personen en/of rechtspersonen als Opdrachtgever, dan zijn al die personen en/of rechtspersonen hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst(en).

 

Artikel 14  Boetebepaling

Wanneer Opdrachtgever tekortkomt in de nakoming van één van de verplichtingen voortvloeiend uit deze AV en/of de overeenkomst(en), verbeurt Opdrachtgever aan A3 Pijnenborg, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, voor iedere tekortkoming een boete van € 5.000,- alsmede een boete van € 2.500,- voor iedere dag dat de tekortkoming voortduurt, onverminderd het recht van A3 Pijnenborg – in afwijking van artikel 6:92 BW – volledige schadevergoeding plus kosten en rente te vorderen, nakoming te vorderen en/of de overige rechten van A3 Pijnenborg voorvloeiend uit de AV en/of overeenkomst.

 

Artikel 15  Verwerking van persoonsgegevens

 • Voor zover A3 Pijnenborg bij het verlenen van diensten aan Opdrachtgever persoonsgegevens verwerkt, zal zij handelen conform hetgeen geldt op grond van de thans geldende privacywetgeving (waaronder de AVG).
 • A3 Pijnenborg zal geen persoonsgegevens verwerken zonder dat zij daarvoor een wettelijke grondslag heeft en zal persoonsgegevens enkel delen met derden indien dit noodzakelijk is of A3 Pijnenborg hiertoe verplicht is op grond van de wet.
 • A3 Pijnenborg zal persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk en houdt zich hierbij – voor zover aanwezig – aan de wettelijke bewaartermijnen.
 • Door A3 Pijnenborg ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de geldende privacywetgeving. A3 Pijnenborg is voor eventuele schade die Opdrachtgever lijdt nimmer aansprakelijk.
 • A3 Pijnenborg heeft passende (technische en organisatorische maatregelen getroffen ter bescherming van persoonsgegevens. Mocht zich een inbreuk in verband met persoonsgegevens voordoen, dan beoordeelt A3 Pijnenborg onder meer in hoeverre deze inbreuk een risico voor Opdrachtgever met zich meebrengt en of melding aan Opdrachtgever noodzakelijk is.
 • Enige aanwezige privacyverklaring op de website van A3 Pijnenborg maakt integraal deel uit van deze AV en kan geraadpleegd worden via www.a3p.nu. In het geval – om wat voor reden dan ook – geen privacyverklaring aanwezig is op de website van A3 Pijnenborg, dan zal Opdrachtgever desgevraagd geïnformeerd worden zodra een privacyverklaring geplaatst wordt.

 

Artikel 16  Rechten van betrokkenen

 • Voor zover A3 Pijnenborg persoonsgegevens van betrokkenen verwerkt, kan een betrokkene zich wenden tot A3 Pijnenborg om gehoor te laten geven aan de rechten die hij of zij op grond van de AVG heeft. Dit betreft a) het recht op informatie, b) het recht op inzage, c) het recht op correctie, d) het recht op verwijdering en vergetelheid, e) het recht op beperking, f) het recht op verzet, g) het recht op dataportabiliteit, h) het recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming.
 • Voor zover A3 Pijnenborg optreedt als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, zal A3 Pijnenborg het verzoek in behandeling nemen. A3 Pijnenborg zal betrokkene in beginsel binnen een maand na ontvangst van het verzoek als bedoeld in lid 1 van dit artikel informeren over de uitvoering van het verzoek ter uitoefening van de rechten. Indien gronden bestaan tot weigering, kan A3 Pijnenborg het verzoek weigeren. Indien sprake is van een complex of omvangrijk verzoek, kan A3 Pijnenborg voornoemde termijn verlengen met twee maanden. A3 Pijnenborg stelt betrokkene hiervan in kennis binnen een maand na ontvangst van het verzoek. A3 Pijnenborg zal geen kosten in rekening brengen voor het gehoor geven aan het verzoek van betrokkene, tenzij sprake is van een ongegrond of buitensporig verzoek. In dat geval kan een redelijke vergoeding voor de inspanning worden gevraagd. Een dergelijk verzoek kan om diezelfde reden tevens door A3 Pijnenborg worden geweigerd. A3 Pijnenborg zal betrokkene indien nodig identificeren alvorens gehoor wordt gegeven aan het verzoek zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel.

 

Artikel 17  Overige bepalingen
A3 Pijnenborg behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen. De meest recente versie wordt gepubliceerd op de website
www.a3p.nu.

 

 

                                                                                Versie januari 2019